TIN TỨC

Quan Hệ Cổ Đông

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Thứ tư, 02/10/2019

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ NGÀNH IN

 

Kính gửi Quý cổ đông Công ty CP Cơ khí Ngành In

 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Ngành In trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Công ty. Nội dung chi tiết như sau:

1.  Thời gian họp: Từ 14h00' -16h25' ngày 11 tháng 10 năm 2019

         2.  Địa điểm họp: Tầng 2, số 90 Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

         3.  Thành phần dự họp: Các cổ đông có tên trong danh người sở hữu cổ phần của Công ty chốt tại ngày gửi thư mời họp.

         4.  Nội dung chính của Đại hội: Báo cáo của HĐQT về quản trị; Báo cáo của Ban giám đốc về hoạt động kinh doanh; phát hành cổ phần Tăng vốn điều lệ; sửa đổi Điều lệ của Công ty; các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

         5. Tài liệu họp: Tài  liệu họp ĐHĐCĐ sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty www.cokhiin.vn.     

         6.  Lưu ý khi dự họp: Cổ đông khi tham dự Đại hội đề nghị mang theo CMND, CCCD hoặc Hộ chiếu (bản chính). Đối với người được ủy quyền thì cần mang theo Giấy ủy quyền hợp lệ.

Sự có mặt của Quý cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.

      Trân trọng!

                                                                                                                                                              TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                                                                                         CHỦ TỊCH HĐQT

 

 Tải Giấy uỷ quyền tham dự tại đây

 Tải Chương trình đại hội tại đây

TAG:

Hotline
Hotline:
(028) 38577948 – 38552402