TIN TỨC

Quan Hệ Cổ Đông

Thông báo họp Đại hội cổ đông năm 2018

Thứ ba, 20/11/2018

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ NGÀNH IN

 

Kính gửi Quý cổ đông Công ty CP Cơ khí Ngành In

 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Ngành In trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty. Nội dung chi tiết như sau:

1.  Thời gian họp: Từ 14h00’ - 16h30’ngày 03 tháng 12 năm 2018.

         2.  Địa điểm họp: Phòng họp Tầng 2, số 90 Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

         3. Thành phần dự họp: Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty chốt tại ngày gửi thư mời họp.

         4. Nội dung chính của Đại hội: Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm    2018; Báo cáo của Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017; và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

         5. Ghi chú:

  • Cổ đông khi tham dự Đại hội đề nghị mang theo Giấy mời họp, CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp ủy quyền đề nghị mang kèm theo Giấy ủy quyền hợp lệ.
  • Để tạo điều kiện thuận tiện cho Ban tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước ngày tổ chức Đại hội.

      Sự có mặt của Quý cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.

      Trân trọng!

                                                                                                                                                              TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                                                                                         CHỦ TỊCH HĐQT

 

 Tải Giấy uỷ quyền tham dự tại đây

 Tải Chương trình đại hội tại đây

TAG:

Hotline
Hotline:
(028) 38577948 – 38552402